Pædagogisk læreplan

Tema: Barnets personlige udvikling

Mål:
At give barnet omsorg og nærhed, så det trives i vores miljø og får noget positivt ud af, samværet med andre børn og voksne. At give hvert enkelt barn følelsen af at være noget særligt. Finde deres styrker, udvikle, opmuntre og rose.

Vi ønsker:
At barnet bliver set, og får den optimale kontakt varme og opmærksomhed i sin hverdag her i Tryllehytten. At vi voksne hjælper barnet til at lære sine muligheder. At der bliver støttet godt op omkring, fantasi, kreativitet, motivation og vedholdenhed. At hjælpe barnet til, at vise hensyn og ansvarlighed.

Dette sker ved at vi:

• Skaber en tæt kontakt, være kærlig og omsorgsfuld.

• Sætter tydelige og forudsigelige grænser. Være respektfuld og støtte barnets eget valg..

• Giver ansvar i form af opgaver, give tid, f.eks. hente tøj i garderoben, dække bord, rydde op, hente ting vi mangler  m.m.

• Opmuntrer og støtte (turde trække sig tilbage) tro på de kan, øve. 

• Giver tid til samtale, når barnet har noget at fortælle, sætte det i centrum.

• Anerkender/roser, give barnet følelsen af, at være rigtig god, stimulere/styrke.

• Sørger for at barnet bliver husket, fortælle om da barnet var mindre, sjove oplevelser m.m.

• Øver barnet i at: Vente på tur, vise hensyn, hjælpe, løse konflikter, blive gode venner m.m.

 

Tema: Sociale kompetencer

Mål:
At sørge for at barnet bliver en vigtig del af fællesskabet. Give mulighed for, at det oplever nære relationer til andre børn og voksne. Lære barnet at sige til og fra og at tage hensyn til andre.  

Vi ønsker:
At vores pædagogik i det daglige understøtter barnet i, at udvikle sociale færdigheder. At børnene oplever tillid og tryghed i deres hverdag i Tryllehytten. At de opmuntres til at etablere fællesskaber med andre. At vi lærer dem, at føle og udtrykke empati og respekt for andre.

• Forudsætninger for Sociale færdigheder: At vi voksne er gode rollemodeller ved selv, at vise omsorg og empati. At vi udvikler barnets evne til at gøre ting sammen med andre, løse opgaver i fællesskab og at tage hensyn til andre.   Give plads til forskellige former for følelser og behov, give børnene en forståelse for at ikke alle er ens.

• Opmærksomhed: At vi voksne er bevidste og aktive i at understøtte de spirende venskaber der dannes naturligt. At vi også opmuntrer til venskaber ud fra vores bevidsthed omkring de forskellige børn, også på tværs af stuer/grupper. Sørge for at samlingen bliver et rum hvor alle har mulighed for at blive hørt.

• Vi arbejder på at lære børnene: At dele med andre, hjælpe hinanden, tale pænt, ikke afbryde, sætte sig ind i andres følelser. At man ikke slår, øve sig i at løse konflikter, øve sig i at vente på tur. At kunne grine sammen, bruge sin fantasi og nysgerrighed sammen. Lære børnene forståelse for, at nogle mennesker har særlige behov.

 

Tema: Sprog

Mål:
At støtte og udvikle børnenes sprog ved bevidst, at sætte dialogen i højsædet i deres hverdag. Samtale med barnet om det der omgiver dem/os, lytte interesseret til barnet. Præsenterer børnene for forskellige sproglige og musiske aktiviteter der stimulerer deres sproglige udvikling.

Vi ønsker:
At hverdagslivet i Tryllehytten bliver et vigtigt sprogligt lærings rum. At vi voksne er nærværende omkring det barnet vil vise / fortælle. I kontakt med barnet er det vigtigt at give respons ved at sætte ord på de ting og omgivelser, der interesserer barnet. Det større barn inviterer til dialog, vi skal støtte op omkring samtalen, så vi udvikler barnets ordforråd. Være gode rollemodeller ved at: lytte, fortælle, give svar.

• Samtalen: Fortælle hvad man gør, gentage hvad barnet siger med de rigtige ord, uden at rette. Benævne ting omkring barnet, og støtte barnet i at sætte ord på oplevelser, følelser mm.

• Bøger: Historier (nye og gamle kendte)

• Figurer: Man kan dramatisere ved brug af eks sprogposer/kufferter f.eks. de 3 bukkebruse

• Samlingen: Vi synger og laver sanglege. Børnene lærer fagter til nogle af sangene, som er med til at styrke den sproglige udvikling. Samtale om oplevelser, pirre til deres fortællerlyst ved at være interesseret i barnet og dets liv.

• Sangene: Ord, farver, tal, og bogstaver indgår. Understøtte sangen med rekvisitter/konkreter passende til handlingen.

• Spil: Vendespil billedlotteri (sætte ord på, træne hukommelse og overblik).

• Rim og remser: Stimulere børnenes lyst til at lege med ordene

 

Tema: Krop og bevægelse

Mål:
At vi tilbyder alle børn et udfordrende miljø, både inde som ude der udfordrer børnenes motoriske udvikling. At vi medvirker til at styrke børnenes sundhed, ved at sætte fokus på, ernæring, hygiejne, kropskontakt og bevægelse.

Vi ønsker:
At alle børn oplever en positiv kropskontakt med de voksne der omgiver børnene her i Tryllehytten. At videreudvikle de fysiske rammer, ude og inde, så de inspirerer børnene til fysisk udfoldelse. Hver dag tilbyde udeaktiviteter. Musik og bevægelse skal fortsat være en stor del af børnenes hverdag, både spontant og i den langsigtede planlægning. Faste rutiner omkring håndvask ligger fast. Hverdagens måltider skal være indbydende og sunde, samt laves fra bunden af friske råvarer.

• Kropskontakt: Det enkelte barn skal opleve nærhed/fokus ved at vi krammer, trøster, kilder (børn elsker at blive kildet), giver svingture m.m.

• Bevægelse: Ved udeleg oplever børnene årstidernes skiften på deres kroppe. Den grundlæggende motoriske udvikling skal i spil hver dag, dvs. rutche, gynge, kravle, trille, klatre osv. Vi tillægger det stor værdi, at vores legeplads er udfordrende, så alle børn stimuleres motorisk. Desuden at vi voksne selv er aktive på legepladsen, og viser børnene de muligheder/udfordringer der er.

• Ernæring/hygiejne: Børnene tilbydes en varieret og sund kost. Frokostmåltidet bliver produceret fra bunden af friske råvarer. Vi har to uddannede køkkenassistenter der forbereder en sund varieret menuplan hver uge. Børnene lærer faste rutiner omkring toiletbesøg og håndvask. Desuden øver vi børnene i at holde styr på egen garderobe, og hænge tøjet ordentligt op.

 

Tema: Respekt og kendskab til naturen

Mål:
At leg og indlæring i naturen bliver en naturlig del af barnets hverdag. At Give dem oplevelser, der appellerer til følelserne og fantasien, pirrer nysgerrigheden og giver lyst til at udforske og passe på naturen. 

Vi ønsker:
At bringe naturen ind i børnenes hverdag ved, at sørge for de får et aktivt udeliv. Vi vil som voksne selv gøre brug af vores sanselyst ved, at pege på, vise og fortælle om det vi ser. Gode oplevelser findes på vores egen legeplads, men vi vil også søge dem i nær og fjernområdet.

• Årstider: Børnene får indblik i årstidernes skiften, solen skinner, hvad har vi på af tøj, vi planter, samler blade, smører ind i solcreme, mærker regnvejr, leger med sne. Dialogen omkring vejret indgår naturligt i den daglige dialog.

• Ude liv: Børnene lærer at færdes i naturen ved at vi aktivt bruger vores legeplads, nærmiljøet (skov, strand, stier, den nye bydel, søer, dyreliv m.m.) 

• Natur: Vi snakker om hvad der kribler og krabler under træstubbe, og om forskellige vækster, svampe, kogler kastanjer, træer, buske, grønt m.m. Lære dem at passe på naturen (ikke smide med tingene m.m.). være god ved dyr og planter.

• Miniprojekt: Plantedag, naturtema, båldage samt bondegårds udflugt. 

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:
At vi som voksne sørger for at barnet møder kunst og kultur i deres hverdag, både i institutionen og i samfundet udenom. Stimulere børnene når de tegner, synger og fortæller, skubbe dem videre i udviklingen og tage deres præstationer seriøst, rose og opmuntre.

Vi ønsker:
At udvikle børnenes kendskab til mange forskellige materialer via kreative aktiviteter, og at give dem mulighed for at opleve kultur som f.eks. teater og musik. Kulturelle værdier opfatter vi også som at holde fast i nogle traditioner som f.eks. fastelavn, påske, fødselsdage og jul, her får børnene styrket deres kreativitet.

• Sang/musik: Vi synger hver dag, og hører ind imellem musik på stuen/gruppen eller i alrummet. Vi danser og leger sanglege.

• Kreativitet: Male/tegne, bagning, klippe/klistre, ler/modellervoks.

• Historier: Vi har populære historier som f.eks. (folk og røvere for de ældste) der bliver fortalt ud fra billederne. Højtlæsning er en fast del i børnenes hverdag, udover vores egne bøger låner vi bøger på biblioteket.

• Miniprojekt: Vi arrangerer små projekter i løbet af året, der skal afspejle flere temaer fra læreplanerne: Plantedag, krop og bevægelse, kunst/kultur, naturprojekt, bondegårdsbesøg, samt tema for sommerfesten (se kalender)

• Traditioner: Sommerfest med et pædagogisk Tema, juleeftermiddag eller Morgenkaffe for alle med Lucia af de ældste børn fra børnehaven, fastelavn, påskefrokost, afskedsfest for de ældste, Fejre Tryllehyttens og børnenes fødselsdag, hvor vi hejser flaget, synger og hygger…

 

 

 

Siden er sidst ændret: 25-03-2015 Til top